Imobilio

Prvá kvapka

Prvá kvapka je projekt, zameraný na presadzovanie environmentálnych riešení racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov s dôrazom na šetrenie spotreby vody vo verejných budovách, ktoré sú v správe obcí a miest.
sasikan ulevik 8jQC5RHWuSE unsplash

Význam projektu

Prvá kvapka vytvára pracovné miesta aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Využíva pracovný potenciál zdravotne postihnutých, ktorí sú často z dôvodu svojho handicapu vylúčení z prístupu na trh práce.
,,Nikdy nie je neskoro začať šetriť vodou. Každá kvapka sa počíta. Tá prvá, kedy človek urobí to rozhodnutie, je najdôležitejšia.”

Spotreba vody

Voda nie je zadarmo. Jej príprava, preprava, odvádzanie a čistenie je investične náročné a za jej využívanie všetci platíme. Nehospodárne využívanie vody je nielen neekologické, ale aj neekonomické.
Verejné budovy, medzi ktoré patria aj základné a stredné školy, majú veľmi často zle regulovanú spotrebu vody aj energií. Vzhľadom na nastavenie financovania správcovia alebo prevádzkovatelia budov nemajú často záujem a takmer nikdy odborné kapacity na zmenu v tejto oblasti, preto dochádza k enormnému plytvaniu pitnou vodou, dažďovou vodou, teplom a energiami vo všeobecnosti.
Ročná úspora jednej budovy sa môže pohybovať od stoviek do tisícov eur, ktoré sa platia úplne zbytočne a mohli by sa využiť napríklad na zlepšenie kvality životného prostredia v okolí, ale aj na zvýšenie kvality vnútorného prostredia.
Potenciál úspor v tejto oblasti je obrovský a dnes je už možné využiť najmodernejšie technológie využívajúce platformu IoT na presné zmapovanie situácie v každej budove a navrhnutie technických aj netechnických opatrení na zníženie spotreby bez toho, aby dochádzalo k zníženiu komfortu.

Šetrenie vody

Prvá kvapka na šetrenie vody využíva overené riešenia aj inteligentné technológie postavené na platforme IoT (Internet of Things). Šetrenie vody staviame na ekonomickom modeli platby za reálnu, merateľnú úsporu, ktorý vychádza z princípov EPC, teda služby s garantovanou úsporou a pomocou nových technológií je kombinované s poznatkami behaviorálnej ekonómie.
Spotreba je sledovaná snímačom pre rôzne typy vodomerov. Snímač sa skladá z dvoch častí, a to zo snímacej jednotky a vysielacej časti.
Vizualizácia meraných a sledovaných dát je zabezpečená cez online webové rozhranie a vzdialeným prístupom do aplikácie.
Systém vytvára prehľadné grafy a tabuľky s možnosťou využitia pre ďalšie rozúčtovanie.
Výhody snímača:
1. Jednoduchá inštalácia na vodomer,
2. Prenos dát integrovanou bezdrôtovou technológiou,
3. Diaľková konfigurácia a dohľad,
4. Posielanie správ v intervale od 5 minút,
5. Batéria s dlhou výdržou.